سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راحله هاتفی – عضو هیئت علمی پژوهشی گروه زمین شناسی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد
فرهاد اسدیان – عضو هیئت علمی پژوهشی گروه زمین شناسی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد
کمال خدایی – عضو هیئت علمی پژوهشی گروه زمین شناسی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد
علی اکبر شهسواری – عضو هیئت علمی پژوهشی گروه زمین شناسی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد

چکیده:

محدوده جوین در شمال شهرستان سبزوار و در استان خراسان رضوی و بصورت بخش فروافتاده ای بین دو رشته ارتفاعات شمالی و جنوبی واقع شده است ارتفاعات جنوبی محدوده را رخنمونهای مجموعه افیولیتی و ارتفاعات شمالی را رسوبات نئوژن تشکیل میدهند که مطالعات هیدروشیمی به دلیل تنوع لیتولوژی و تاثیر آنها بر خصوصیات آب زیرزمینی دارای اهمیت است برای بررسی این مواد تعداد ۲۱ نمونه از آبهای زیرزمینی منطقه برداشت شد و کاتیونها و آنیونهای اصلی انالیز شدند رخساره های مهم با استفاده از دیاگرام پایپر تعیین شد. براساس دیاگرام ویلکوکس اغلب نمونه ها در محدوده C2S1 قرارگرفتند که مبین شوری پایین و سدیم پایین آب است که این نوع آب می تواند برای انواع مختلف خاک استفاده شود بطور کلی اغلب نمونه ها برای مصارف خانگی مناسب هستند.