سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

خسرو شهبازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
اکبر اسماعیلی – کارشناس ارشد علوم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ایلام

چکیده:

بررسی و جمع آوری تودههای بومی درختان میوه اولین گام در برنامههای اصلاحی به شمار میرود، در این پژوهش ۴۲ توده زیتون بومی از مناطق مختلف استان ایلام، شناسایی شدند و با اندازه گیری صفت میوه، بذر و گل مورد ارزیابی قرار گرفتند . کلاستربندی تودههای مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم های UPGMA و Average Linkage بر روی داده های استاندارد انجام گرفت. مشخص گردید که اکثریت تودهها در زیر کلاسترهای جداگانه قرار گرفتند و بیشترین درصد تشابه در بین تودههای کلاه فرج صالح آباد ۹ و ۱۰ و تودههای گنجه میشخاص ۱ و ۲ و ۳ و ۴ به دست آمد. تجزیه واریانس یکطرفه برای تعیین تنوع تودههای مختلف انجام گردید. تجزیه واریانس دادهها، تفاوت معنی داری را بین تودههای مناطق مختلف برای کلیه صفات مورد مطالعه نشان داد. توده سازمان کشاورزی ایلام ۸ (SKE8) با ۵/۲ گرم وزن و توده های کلاه فرج صالح آباد ۱ و ۲ (KFS1,2) با ۴/۲ گرم وزن به ترتیب دارای بیشترین وزن میوه بودند و توده پاکل گراب ۳ (PG3) با بالاترین نسبت گوشت به هسته به میزان ۳/۷۱ مشخص گردیدند. نتایج بدست آمده نشان میدهند که این درختان در طی سالیان طولانی به شرایط آب و هوایی منطقه خود سازگاری پیدا کرده اند و دارای تنوع ژنتیکی بالایی نسبت به هم میباشند.