سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیلوفر سلامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سراالله گالشی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات طول دوره غرقابی و دما بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوِژیک پنبه، آزمایشی در قالب تجزیه مرکب طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل طول دوره های غرقابی ۰، ۲۴ ، ۴۸ ، ۹۶ ، ساعت و دما ۱۶، ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد) بودند. نتایج نشان دادکه اثر طول دوره های غرقابی و دما برکلیه صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک پنبه معنی دار بود به طوری که بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک گیاهچه،کلروفیل و فلورسانس کلروفیل درتیمار شاهد و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و کمترین آن ها در تیمار ۹۶ ساعت و دمای ۱۶ درجه سانتی گراد مشاهده شد. بنابراین با توجه به نتایج فوق بایستی در کشت پنبه، زمان بارندگی فصلی و درجه حرارت خاک و محیط را مورد توجه قرار داد تا بتوان از اثرات نامطلوب آب ماندگی و درجه حرارت های پایین بر رشد گیاهچه جلوگیری نمود