سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
خدایار همتی – اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عظیم قاسم نژاد – اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالحسین رضایی نژاد – استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

نعناع گیاهی از خانواده نعناع (lamiaceae) است که محرک قوی، ضد اسپاسم، ضدنفخ، منقبض کننده کیسه صفرا و آرام بخش است. مواد موثره نعناع کاربردهای زیادی در صنایع غذایی، داروسازی، آرایشی و بهداشتی دارد. این تحقیق به منظور ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس نعناع (Mentha longifolia) در مناطق دورود، خرم آباد، بروجرد، ازنا و الشتر استان لرستان در تابستان ۱۳۸۷ انجام گرفت. در زمان تمام گل نمونه ها از مناطق مختلف جمع آوری گردید و صفات مورفولوژیک از جمله ارتفاع گیاه، تعداد شاخه های فرعی، قطر ساقه اصلی، تعداد برگ، طول و عرض برگ، تعداد گل آذین، طول گل آذین، وزن تر و خشک اندازه گیری شد. همچنین اسانس نمونه های خشک شده در سایه با استفاده از کلونجر استخراج و میزان آن اندازه گیری شد. بین نمونه های جمع آوری شده از مناطق مختلف استان از نظر خصوصیات مورفولوژیک تفاوتهای معنی داری وجود داشت. بیشترین وکمترین ارتفاع بوته به ترتیب مربوط به مناطق ازنا و خرم آباد بودند. بین تیمارها از نظر عرض برگ تفاوت معنی داری وجود نداشت. نمونه الشتر بیشترین تعداد شاخه در بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد گل آذین در بوته و وزن تر و خشک را دارا بود. قطر ساقه اصلی در نمونه این منطقه نسبت به بقیه مناطق بیشتر بود. نمونه های دورود طویل ترین برگها و نمونه های الشتر کوتاه ترین برگ ها را داشتند. طول گل آذین در گیاهان منطقه خرم آباد بیشتر و ازنا کمتر از بقیه مناطق بود. بیشترین و کمترین میزان اسانس به ترتیب در گیاهان منطقه خرم‌آباد با ۳۶/۲ درصد و الشتر با ۹۲/۱ درصد مشاهده گردید