سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید اله یاری شهراسب – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین مروج – دانشیار تغذیه طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده:

در این آزمایش تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی پرورش جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم و جو براساس خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی، از سن ۲۹ تا ۴۲ روزگی در قفس مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۱۱۲ قطعه جوجه نر سویه راس ۳۰۸ در قالب طرحکاملاً تصادفی به ۲۸ گروه ۴ قطعهای با ۷ تیمار و ۴ تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل: ۴ جیره غذایی حاوی سطوح صفر، ۳۳ / ۳۳ ، ۶۶ / ۶۶ و ۱۰۰ درصدمکمل ویتامینی از سن ۲۹ تا ۴۲ روزگی و ۳ تیمار حاوی سطوح ۳۳ / ۳۳ ، ۶۶ / ۶۶ و ۱۰۰ درصد مکمل ویتامینی از سن ۲۹ تا ۳۵ روزگی و در ادامه از سن ۳۵ تا ۴۲ روزگی، میزان این سطح از ویتامین در جیره آنها حذف گردید. در دو مقطع زمانی ۳۵ و ۴۲ روزگی پس از کشتار وزن لاشه، ران، سینه، چربی محوطه شکمی و کبد، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین پرندههای تغذیه شده با جیرههای حاوی سطوح مختلف ویتامینی طی دوره پایانی در مقطعزمانی ۳۵ – ۲۹ روزگی تفاوت معنیداری از نظر خصوصیات لاشه مشاهده نشد ( ۰۵ / P>0 )، اما بین پرندههای تغذیه شده با جیره فاقد مکمل ویتامینی درمقطع زمانی ۴۲ – ۳۶ روزگی، با دیگر سطوح مختلف مکمل ویتامینی اختلاف معنیداری مشاهده شد ( ۰۵ / P<0 )، لذا به نظر میرسد با توجه به سطح پایین تر مکمل ویتامینی ( ۳۳ / ۳۳ درصد) امکان کاهش مکمل ویتامینی طی دوره پایانی پرورش جوجههای گوشتی وجود داشته باشد