سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سامرا سلیم پور – مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
رضا محمدعلی مالک –

چکیده:

در این تحقیق، نسل پنجم نانو ساختار درخت سان پلی پروپیلن ایمین (G5-PPIبا استفاده از یک اتصال دهنده دی کربوکسیلیک اسید (گلوتاریک اسید) به پارچه پنبه ای اتصال یافت. نتایج مربوط به آنالیزFTIRپیوند استری تشکیل شده ما بین گروههای اسیدی گلوتاریک اسید و گروههای هیدروکسیل کالای پنبه ای و گروههای آمیدی شکل گرفته ما بین گروههای اسیدی اتصال دهنده و گروههای آمین انتهایی موجود در نانو ساختار درخت سان را تایید میکند. آنالیزهای عنصری CHNSO) ومیکروسکوپی الکترونی نشر میدانیFE-SEMحضور نانو ساختار درخت سانG5-PPI بر سطح کالای پنبه ای را پساز دو مرتبه فرآیند شستشو نشان میدهد. علاوه بر این، خصوصیات فیزیکی (استحکام، ازدیاد طول، درجه سفیدی) و خصوصیات شیمیایی(میزان جذب رنگزاهای دیسپرس، خاصیت آنتی باکتریالی مطابق استاندارد ۲۰۶۴۵:۲۰۰۷PN-EN ISO پارچه پنبه ای اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که استحکام و سفیدی نمونه ها پس از اتصال کمی تغییر می کند. اما میزان جذب رنگزاهای دیسپرس و خاصیت آنتی باکتریالی کالا بهبود می یابد.