سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
حبیب اله یونسی – دانشیار گوه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس نور
نادر بهرامی فر – استادیار گروه شیمی دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

شیرابه مکانهای دفن پسماند شهری دارای پتانسیل بالایی از لحاظ خطرات برای سلامتی ساکنین و اکوسیستمهای مجاور ان بوده و یکی از مهمترین مسائل مراکز دفن پسماند آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی می باشد دراین مطالعه از شیرابه مکان دفن شهر مشهددر زمستان ۱۳۸۹ نمونه برداری شد و ۱۳ پارامتر فیزیکی و شیمیایی مختلف شامل فسفات سولفات آمونیوم ، نیترات، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی BOD، اکسیژن خواهی شیمیایی COD، کل جامدات TS و کل جامدات محلول TDS و کل جامدات معلق فرار VSS کل جامدات معلق tSS با استفاده از روشهای استاندارد و با دستگاه HACK DR2800 اندازه گیری شد غلظت بالایی از فسفات ۱۱۱۰۳ سولفات ۳۲۳۳ آمونیوم ۸۸۰ ، نیترات ۲۸ و BOD9933 و COD17317و TS 3540 و TDS3069 و VSS140 , TSS470 , PH8.1 , EC27.7 برحسب میلی گرم برلیتر برای تمام پارامترها بجز EC,PH اندازه گیری شد نتایج بدست آمده نشان میدهد که رهاسازی شیرابه پتانسیل بالایی برای آلودگی محیط اطراف مکان دفن و آبهای زیرزمینی دارد