سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر اخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی دانشگاه گیلان
زهرا اسلامی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی دانشگاه تهران
مهدی عاکف – عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی رسوبات سفیدرود و مطالعه تاثیر هریک از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در ایجاد و تکامل رسوبات ناحیه سفیدرود مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی در سال ۱۳۸۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. نمونه ها با سه تکرار به ترتیب از افق سطحی A به ضخامت ۲۵-۰ ، افق C1 به ضخامت۵۰-۲۵ و از افق زیرین C2 به ضخامت ۷۵-۵۰ برداشت شد. صدف های موجود در نمونه های خاک بیشتر از نوع صدف های حلزونی شکل و آب شیرین (صدف پلانورب) بود. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل درصد رطوبت اشباع، درصد سنگریزه، بافت خاک، پ هاش، هدایت الکتریکی، درصد آهک کل، درصد ماده آلی اندازه گیری شد. داده های حاصل از آزمایش نشان داد که بین افق های مختلف از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اختلاف معنی داری وجود دارد به طوری که با افزایش ماده آلی در سطح محیط مناسبی جهت کشت گیاهان فراهم آورده است و با وجود کربنات کلسیم موجود در خاک ساختمان مناسبی را داراست اما هدایت الکتریکی آن رو به افزایش است و باید به رودخانه های مجاور و محلول های آنها از نظر عناصر و آلودگی ناشی از آن توجه بیشتری شود.