سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین اورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشیار دانشگاه تهران
فتانه پرهیزکارخاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان، آزمایشی روی چهار هیبرید آفتابگردان در سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از ۵۰,۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاسA بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین طول، عرض و ضخامت دانه در رژیم آبیاری بعد از ۵۰ میلیمتر تبخیر به دست آمد و تیمارهای آبیاری محدود بعد از۱۰۰و۱۵۰ میلیمتر تبخیر به ترتیب باعث کاهش ۱۵ و ۲۴ درصد طول ۱۸ و ۳۵ درصد عرض و ۱۷و۳۰درصد ضخامت دانه گردیدند. بنابراین عرض دانه در مقایسه با طول و ضخامت دانه حساسیت بیشتری به سطوح تنش کمبود آب داشت.بیشترین طول، عرض و ضخامت دانه متعلق به هیبرید آلستار بودهمچنین در تمام سطوح آبیاری هیبرید آلستار دارای بیشترین وزن دانه بود که از این لحاظ در آبیاری نرمال ۵۰میلیمتر تبخیر با هیبرید هایسان۲۵ اختلاف معنی داری نداشت. به طور کلی هیبرید آلستار در شرایط آبیاری نرمال و محدود از نظر وزن دانه و خصوصیات فیزیکی دانه تحمل بیشتری به شرایط کمآبی داشته است.