سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساناز افشاری بهبهانی زاده – دانشجوی دکتری زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
لیلا فراهانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واح
حمید ایران نژاد – استاد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر تغییر اندازه منبع و مخزن بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. هیبریدهای آذر گل و SHF81-90 به عنوان فاکتور اصلی و حذف منبع و مخزن شامل حذف ۱/۲ برگ های پایین ساقه، حذف ۱/۲ برگ های بالای ساقه، حذف ۱/۲ دانه های طبق، حذف ۱/۴ دانه های طبق و تیمار شاهد (بدون حذف برگ و دانه) فاکتور فرعی را تشکیل دادند. از بذور حاصل از آزمایش تصویر برداری و بااستفاده از جعبه ابزار پردازش فاکتور فرعی را تشکیل دادند. از بذور حاصل از آزمایش تصویربرداری و با استفاده از جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار MATLAB و تابع regionprops برخی صفات مورفولوژیکی استخراج شد. نتایج نشان داد که هیبریدهای مورد بررسی از نظر مساحت (Area)، کشیدگی (Elongation)، کرویت (Roundness)، محیط (Perimeter) و وزن صد دانه در سطح احتمال یک و پنج درصد با هم تفاوت معنی دار داشتند. اثر تغییر منبع و مخزن نیز بر کلیه صفات مورد بررسی به جز محیط بذر در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. در کلیه صفات مذکور به استثنای فشردگی (Compactness) هیبرید آذر گل برتر بود. با حذف ۱/۴ دانه های طبق و حذف ۱/۲ برگ های بالای ساقه به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری در کلیه صفات مورد بررسی مشاهده شد. وزن دانه با کشیدگی (۰/۸۰۱+=r)، کرویت (۰/۷۶۱+=r)، مساحت (۰/۵۹۵+=r)، محیط (۰/۴۲۸+=r)، و فشردگی (۰/۶۴۴+=r) همبستگی معنی دار در سطح احتمال یک درصد ایجاد کرد.