سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساناز افشاری بهبهانی زاده – دانشجوی دکتری پردیس ابوریحان – دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
لیلا فراهانی – دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی‌گیاهی،دانشگاه آزاد اسل
شینا زمان – کارشناس ارشد زراعت پردیس ابوریحاندانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. فاکتور اصلی هیبریدهای آذرگل و هیبرید SHF 81-90 و سه تراکم کاشت ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار فاکتور فرعی این آزمایش را تشکیل دادند. از بذور حاصل از آزمایش تصویربرداری و با استفاده از جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار MATLAB و تابع regionprops برخی صفات مورفولوژیکی استخراج شد. نتایج نشان داد که هیبریدهای مورد بررسی از نظر محیط (Perimeter)، مساحت (Area)، میزان فشردگی (Compactness)، کرویت (Roundness)، وزن صد دانه و نسبت پوست به مغز در سطح احتمال یک درصد با هم تفاوت معنی‌دار داشتند. اثر تراکم نیز بر کلیه صفات مورد بررسی به جز محیط و نسبت پوست به مغز دانه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار گردید. در کلیه صفات مذکور به استثنای فشردگی و نسبت پوست به مغز هیبرید آذرگل برتر بود. همچنین با افزایش تراکم کاشت وزن صد دانه و کرویت دانه کاهش و میزان فشردگی دانه افزایش یافت. مساحت بذر با فشردگی (۶۶/۰- r=)، کرویت (۶۹/۰+ r=) و وزن صد دانه (۷۰/۰+ r=) همبستگی معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد داشت. وزن صد دانه با کرویت (۶۷/۰+ r=) و نسبت پوست به مغز (۶۵/۰- r=) نیز همبستگی معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد ایجاد کرد.