سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید بخش آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حبیب الله میرزایی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا قدس ولی – استادیارمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
امان محمد ضیایی فر – استایدار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

جوبعد از گندم برنج و ذرت چهارمین غله مهم است که کشت آن به حدود ده هزارسال پیش باز میگردد دراین تحقیق خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رویشی دو لاین جو استان گلستان درطرح کاملا تصادفی بررسی شد نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز وزن هزاردانه دانسیته و پروتئین درلاین ۲۰ بیش از لاین ۱۷ بود ولی میزان ظرفیت جوانه زنی و راندمان عصاره آب سرد درلاین ۱۷ بیشتر بود درنتیجه لاین ۲۰ درصنایع کیک و کلوچه کاربرد دارد و لاین ۱۷ درصنایع نوشیدنی کاربرد دارد.