سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرناز نیستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باه
محمد هادی فریور – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی کریمیان اقبال – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
عیسی اسفندیار پور بروجنی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

خاک و ژئو مورفولوژی ارتباط بسیار نزدیک و متقابلی دارند به طوری که فرایند های ژئومورفیک مختلف در لندفرم های متفاوت منجر به ایجاد خصوصیات متفاوت مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی در خاک می گردد. جهت بررسی این ارتباط، خاک های واقع در پستی و بلندی های بردسیر- شهر بابک در استان کرمان انتخاب گردید. از میان پرفیل های حفر شده بر روی سطوح مختلف تعداد ۹ خاکرخ بر روی سطوح دشت دامنه ای، پدیمنت سنگی، پدیمنت پوشیده، دشت و پلایا به عنوان شاهد انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان شوری خاک از سطوح پدیمنت به طرف پلایا از ۰/۰۲ (دسی زیمنس برمتر) تا ۳۱۰/۴ (دسی زیمنس بر متر) و قلیائیت خاک از ۶/۵ تا ۹/۲ افزایش می یابد. ضمناَ بافت خاک نیز به طرف پلایا سنگین تر می شود.