سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ماندانا ندیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد هادی فرپور – استادیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید محمود آبادی – استادیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید فکری – استادیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نقش مهمی در مطالعات نحوه تشکیل و مدیریت خاک دارند. تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رده بندی خاک ها در سطوح مختلف ژئومورفولوژی در شدت ماهان- جوپار انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق کرمان واقع شده و در طول شرقی ۵۷ درجه و ۴ دقیقه و عرض شمالی ۳۰ درجه و ۱ دقیقه قرار گرفته و میانین بارندگی ۱۴۹/۱ میلیمتر در سال می باشد. رژیم حرارتی خاک منطقه مورد مطالعه ترمیک و رژیم رطوبتی اریدیک می باشد. سطوح مختلف ژئومورفولوژی در منطقه شناسایی و تعداد ۱۵ پروفیل به عنوان شاهد انتخاب گردید و تحت آزمایشات مختلف فیزیکی و شیمیایی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که هدایت الکتریکی خاکهای منطقه بجز پروفیل شماره پنج که بسیار شور بوده(هدایت الکتریکی برابر ۲۸۸ دسی زیمنس بر متر) در سایر پروفیلها بین ۴۰۰ میکروزیمنس تا ۵ دسی زیمنس بر متر اندزه گیری شده و واکنش خاک در کلیه پروفیلها بین ۷ تا ۸ می باشد. به لحاظ مرفولوژیکی آهک در افقهای کلسیک بصوردت پاکتهای پودری و گچ در افقهای جیپسیک به شکل آویزه (پندانت) مشاهده شد. خاکهای منطقه بر اساس سیستم آمریکایی در رده اریدی سول طبقه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بدلیل شوری پایین (بجز پروفیل ۵ و ۸ ) و مناسب بودن سایر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، در صورت فراهم بودن منبع آب با کیفیت مناسب، می توان طیف وسیعی از گیاهان را در منطقه کشت نمود.