سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد میوه کاری
مهدی طاهری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
ولی ربیعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
لیلا تابنده – کارشناسی ارشد

چکیده:

سرمای دیررس بهاره یکی ازفاکتورهایمهم و عامل محدود کننده رشد و تولیددرختان گردو به شمار می اید شناسایی و جم عآوری ژنوتیپ های مقاوم به سرمای دیررس بهاره یکی ازبرنامه های مهم اصلاحی دراین محصول به شمار می رود تعداد ۱۵ژنوتیپ ازبین ژنوتیپ های موجود درباغ گردوی ۴۰هکتاری کشت و صنعت خرمدره که درسال ۱۳۸۹ خسارت کمتری دراثرسرمای دیررس دیده بودند انتخاب شدند خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی این ژنوتیپ ها مورد بررسی قرارگرفت نتایج تجزیه واریانس اثرژنوتیپ ها هبرروی صفات کمی مورد مطالعه نشان میدهد که ازنظر محیط تنه تعداد میوه دردرخت میانگین وزن میوه وزن مغز درصد ماده خشک مغز چربی مغز و پروتئینمغز تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها وجو د دارد.