سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسیم خونساری فرد – دانشجوی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت اله اعتمادی – عضو نیمه وقت هیأت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا
مهرداد جعفرپور – عضو هیأت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

گل رز از تیره ی Rosaceae ، گیاهی است به صورت درختچهای و یکی از مهم ترین گُلهای شاخه بریده محسوب می شود. این پروژه به منظور بررسی تأثیر زمان محلولپاشی بر روی دو رقم ( Yellow finess(F و( Keano(K انجام گرفت. در این پژوهش، بر با غلظت یک در هزار، هر ۱۴ روز یکبار و کنترل با آب مقطر به صورت اسپری تیمار گردید. صفات طول شاخه گلدهنده و دمگل، قطر گل، دمگل و ابتدای شاخه گلدهنده، هر روز اندازه گیری گردید. در نهایت دادهها در سه زمان ۴ هفته ای، جمع بندی و آنالیز شد. بررسی نتایج نشان داد، رقم بر همه پارامترهای ارزیابی شده تاثیر داشت و به جز طول شاخه گلدهنده که رقم K بهتر از رقم F بود، در بقیه فاکتورها رقم F برتری نشان داد. تاثیر مثبت زمان فقط در افزایش طول شاخه گلدهنده و قطر دمگل مشاهده شد. لازم به ذکر است که در مورد طول شاخه گل دهنده، زمان دو و سه مشابه هم و بهتر از زمان یک بود ولی در مورد قطر دمگل، در هر سه زمان تفاوت معنی دار مشاهده نشد