سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وص نایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبز
مسعود شفافی زنوزیان – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
محمدحسین خداپرست – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا شیخ الاسلامی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خراسا

چکیده:

مارمالاد به رب فراورده ای سنتیاست و از جوشاندن اب انار همراه با پوره میوه به و شکر تهیه می شود در این تحقیق بررسی تاثیر میوه ی به صفر درصد، ۱۰ درصد و ۲۵ درصد و ۴۰ درصد و شکر صفر درصد ، ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و ۳۰ درصد برخصوصیات شیمیایی اسیدیته، PH بریکس و مواد جامد کل مارمالاد به رب بوده است داده ها با استفاده از طرح کاملا تصادفی با ارایش فاکتوریل موردازمون اماری قرار گرفتند نتایج نشان داد که اضافه کردن پوره میوه به و شکر باعث کاهش اسیدیته و افزایش PH و مواد جامدکل می شود P<0/05.