سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خوبیاری – کارشناسی ارشد هیدروژءولوژی
نصرالله کلانتری – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدصادق درانی نژاد – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، شرکت سهامی آب منطقهای فارس
جواد رمضانی مقدم – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حوضه آبریز سردشت و شهیون با مساحتی در حدود ۲Km ۵٠ در شمال شرق استان خوزستان واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق مطالعه ژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی منطقه سردشت و شهیونو تعیین خصوصیات شیمیایی منابع آب موجود در منطقه میباشد. در این راستا از تعداد ١۵ چشمهموجود در منطقه مورد مطالعه نمونه برداری انجام شده است و نتایج آنالیز شیمیایی نمونهها توسط نقشهها و نمودارهای هیدروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که منابع آبزیرزمینی منطقه عمدتاً از سیستم ژئوشیمیایی مشابهی پیروی میکنند و تنها چشمههای شاهی و مولکی خصوصیات شیمیایی متفاوتی با سایر بخشهای منطقه نشان میدهند. این امر به علت برونزد سازندهای گچساران و میشان در منطقه سردشت میباشد و باعث شده است تا منابع آب زیرزمینی منطقه شهیون در مقایسه با منطقه سردشت دارای کیفیت شیمیایی مناسبتری باشند. همچنین درجه اشباع نمونههای آب زیرزمینی منطقه نسبت به کانیهای کلسیت، آراگونیت و دولومیت مثبت می- باشد که این امر حاکی از سیمان کربناته ماسه سنگ آغاجاری و سیستم زهکشی درزه و شکافی در منطقه مورد مطالعه میباشد