سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سولماز احمدی – کارشناس مهندسی منابع طبیعی- شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
ندا کبگانی – کارشناس مهندسی منابع طبیعی- شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
محسن آهنگر – کارشناس مهندسی منابع طبیعی- شیلات،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
فاطمه احمدی – دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد دیلم

چکیده:

در این تحقیق سن و رشد ماهی کوپرAcanthopagrus spiinifer که در سواحل بندر بوشهر صید شده بود مورد دارای میانگین طول کل بررسی قرار گرفت تعداد ۵۹ قطعه ماهی توسط گرگور صید گردید و پس از بررسی نتایج نشان داد که این ماهیان دارای میانگین کل ۵۰/۸۰-+ ۱۹۹/۱۰ ، میانگین طول چنگالی ۲۷۰/۶۹ -+ ۲۱۳/۶۹ میانگین طول استاندارد۳۴/۹۵ _+ ۱۶۶/۱۰ میلی متر و میانگین وزن کل ۸۷/۵۵ _+ ۱۸۲/۷۸ گرم می باشد.همچنین با بررسی که بر روی فلس برای تعیین سن انها صورت گرفت نشان داد که این ماهیان در محدوده ی سنی ۱ تا ۵ سال می باشند .نتایج بدست آمده از بررسی ها با کمک آنالیز تجزیه و واریانس مورد محاسبه قرار گرفت