سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر دلائلی میلان – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
علی ارومیه ای – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
میرعلی محمدی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

رسوبات موجود درحوضه آبریز سدآغچای درصد کمی از کل سطح حوضه را دربرمیگیرد اما این رسوبات بهدلیل همجواری با رودخانه آغچای نقش مهمی درکنترل فرسایش و رسوب زایی درمنطقه دارند و میتوانند مسائلی درراه توسعه و گسترش فعالیت های عمرانی درمنطقه داشته باشند لذا با توجه به اهمیت این امر درتحقیق خصوصیات زمین شناسی مهندسی این رسوبات مورد بررسی و تحلیل قرارمیگیرد به منظور بررسی خصوصیات خاکهای منطقه ازمونهای هیدرومتری مضائف دانه بندی تر تعیین حدود آتربرگ و تعیین درصد مواد الی برروی نمونه های خاکی اخذشده ازمنطقه صورت گرفت نتایج ازمایشات نشان داد که خاکهای منطقه غیرواگرا بوده و درصد مواد الی آنها بسیار کم می باشد بیشترین حد روانی مربوط به خاکهای آبرفتی جدید می باشد همچنین ازنظر دانه بندی رسوبات منطقه درحد ماسه رس دار رس و رس سیلت دار میب اشد.