سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمیثم میرکاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمدرضا نیکودل – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ماشااله خامه چیان – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ماسه بادی دشت سیستان پرداخته وامکان تولید آجر ماسه ای بررسی شده است. بدین منظور، نمونه های از ۳ نقطه مختلف برداشت و مورد مطالعه قرارگرفت. آجرها در ۳ گروه آجرهای ساده ، دارای مواد افزودنی ( آهک والیاف خرما) و آجر سبک برپایه سیمان در ۱۷ مرحله با نسبتهای اختلاط مختلف تولید و پس از نگهداری و عمل آوری وآزمایشاتگوناگون مانند آزمایش درصد جذب آب ، مقاومت فش اری و وزن مخصوص بر روی آنها صورت پذیرفت. پس از بررسی وتحلیل مشخص گردید وزن مخصوص آجر تولیدشده معمولی ۲۵ درصد وآجرسبک، ۵۱ درصد کمتر از وزن مخصوص آجرها رسی فعلی میباشد. مقاومت فشاری نمونه های ساده تولید شده در حد استاندارد وبیشتر از نمونه های دارای الیاف می باشد . آجرهای سبک نیز در محدودهمقاومت فشاری پایین تر از آجرهای معمولی و الیاف دار قرار دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، گراف پیشنهادی طرح اختلاط برای مقاومتهای گوناگون در ۳ حالت مختلف ارائه گردیده است . از مزایای اینآجر میتوان به سبکی ، روش تولید آسان ، عدم استفاده از سوخت های فسیلی در مراحل تولید و رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از تجمع ماسه های بادی اشاره نمود