سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمرتضی جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
عبدالعظیم عظیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
رسول اجل لوئیان – دانشگاه اصفهان
ناصر حافظی مقدس – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سدنرگسی یک سدخاکی استبا هسته رسی که برروی رودخانه شیرین رود دراستان فارس واقع شده است منطقه مورد مطالعه درزون زاگرس چین خورده واقع شده است توده سنگ محدوده مخزن و ساختگان سدشامل مارن و آهک مارنی سازند میشان کنگلومرای بختیاری و لایه های گچ سازند گچساران می باشد که دربستر توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده اند با هدف بررسی و شناخت کیفیت توده سنگ رسوبات و آگاهی از خواص مهندسی رنگها برای طراحی و اجرای پروژه و بیش بینی رفتار مهندسی سنگ درمحدوده سدنرگسی تعداد۴ گمانه اکتشافی به متراژ ۲۲۸۶/۴ حفاری گردیده است دراین مقاله علاوه بربررسی های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی محل ساختگاه سد خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگهای مارنی سازند میشان و ارتباط بین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی شامل تخلخل درصد جذب آب دانسیته مقاومت فشاری تک محوری زاویه اصطکاک داخلی و مدول الاستیسیته و ضریب پواسون نیز مورد بررسی قرارگرفته است.