سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مسعود کامل شیخ رجه – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان
حمید باقری – کارشناس زراعت

چکیده:

کشور ایران به لحاظ موقعیت آگروکلیمیایی جزء مناطق خشک و نیمهخشک جهان محسوب میشود که باعث توجه بیشتر به مطالعات اثرات تنش خشکی وانتخاب ارقام مقاوم به تنش خشکی شده است. به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان زمستانه در شرایط تنش خشکی آخر فصل، همچنین تعیین ارتباط این خصوصیات با عملکرد دانه، تعداد ۱۵ ژنوتیپ پیشرفته گندم همراه با سه رقم متداول منطقه، در قالب طرح بلوک های ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زنجان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نش ان – کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۹۰ داد که در شرایط تنش آخر فصل بین ژنوتیپها از نظر صفات عملکرد دانه، تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی، طول سنبله اصلی و شاخص برداشت اختلاف معنیداری وجود داشت. تجزیه علیت در شرایط تنش خشکی آخر فصل نشان داد که صفت تعداد سنبله در واحد سطح دارای بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه بودند . در مجموع لاین شماره ۴Col No.3625//Alamoot) دارای بالاترین میانگین عملکرد دانه ( ۵۶ کیلوگرم در هکتار) نسبت به سایر لاینها بود. این لاین براساس نتایج حاصله پرمحصولترین و مقاومترین لاین تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل انتخاب شد