سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم السادات سلامتی – دانشگاه پیام نور زواره

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین صفات مورفولوژیک در ۱۵ ژنوتیپ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. صفات مورفولوژی شامل عملکر دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، تعداد شاخه فرعی، وزن طبق، عملکرد روغن و شاخص برداشت بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کلیه صفات در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی برای اکثر صفات بالا بود، که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسی دارد. برآورد ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که عملکرد دانه در بوته با صفات تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، عملکرد بیولوژیک و عملکرد روغن همبستگی مثبت و بالایی دارد.