سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داوود دوانی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر
مهدی تاجبخش – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
محمدرضا زردشتی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
محمود دشتی زاده – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر

چکیده:

ذرت گیاه ارزشمندی برای انسان است ولی مهمترین و بیشترین مصرف آن در تغذیه دام و طیور می باشد. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. مقادیر ۰، ۱۰۰ ،۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به عنوان فاکتور اصلی و تراکم های ۷۵ ، ۸۵ و ۹۵ هزار بوته در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. صفات مورد بررسی عبارت از وزن برگ، وزن ساقه و غلاف، وزن بلال، درصد بلال، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد پروتئین و شاخص برداشت بودند. نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را بین سطوح مختلف نیتروژن و تراکم های بوته در کلیه صفات مورد بررسی نشان داد. در نهایت تراکم ۷۵ هزار بوته و ۳۰۰ کیلو گرم نیتروژن برای بدست آوردن حداکثر عملکرد کیفی و تراکم بوته ۹۵ هزار بوته و ۳۰۰ کیلو گرم نیتروژن برای بدست آوردن حداکثر کمیت علوفه مطلوب تشخیص داده شد