سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی دلبری – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

لازمه بهره برداری از منابع تجدید شونده ای چون گیاهان شناخت دقیق روابط و ضوابط حاکم بران است و مدیریت درعرصه های طبیعی مناطق خشک بدون شناخت دقیق پتانسیلهای بالقوه و بالفعل آن ها و عوامل محیطی میسر نخواهد شد درتپه ها و اراضی ماسه ای بیابان ها گیاهان ویژه ای که سازگاری بالایی با شرایط خاک داشته باشند رویش دارند و یکی از مهمترین آنها گونه Stipagrostis pennata می باشد کهاز جنس Stipagrostisطایفه Aristideae و تیره Poaceae گندمیان است و فقط دراراضی ماسه ای رویش دارد دراین بررسی درمنطقه بیابانی دشت سبزوار ۴ سایت مطالعاتی مورد نظر قرارگرفته شد و عوامل اقلیمی خاک پوشش گیاهی و خصوصیات رویشی این گونه مطالعه گردید مهمترین عامل اکولوژیکی برای رویش و پراکنش دراین ماسه زارهای بیابانی منطقه به عنوا ن گونه شاخص و غالب بصورت اجتماعات رویشگاهی سازگاری ادافیکی گونه با داشتن غلاف ماسه ای تارهای ریشه ای و گسترش سیستم ریشه بصورت شبکه گسترده افشان و طویل است.