سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مسعود بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی غلظت های کلرید سدیم و درصدهای متفاوت ظرفیت زراعی بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سوروف، دو آزمایش گلدانی جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت که در آن اثرات غلظت های مختلف کلرید سدیم شامل : صفر ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۴۰ ، ۸۰ ، ۱۶۰ ، ۳۶۰ ، ۶۴۰ میلی مولار و اثرات خشکی یا ظرفیت زراعی به صورت ۲۵ درصد (FC) و ۵۰ درصد (FC) و ۷۵ درصد (FC) و ۱۰۰ درصد (FC) صورت گرفت. نتایج نشان داد که علف هرز سوروف قادر است حتی در شوری ۳۶۰ میلی مولار تا ۷/۲۱ درصد جوانه زنی داشته باشد. همچ ی نن جوانه زنی و رشد گیاهچه های آن در شرایط خشکی ۲۵ درصد (FC) و تا ۱۴/۵۴ درصد جوانه زنی داشت که بیانگر مقاومت سوروف در تیمارهای مختلف شوری و خشکی است . در صفت های دیگر از قبیل طول گیاهچه، سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ساقه چه با افزایش در سطوح شوری و کاهش ظرفیت زراعی خاک، کاهش معنی دار آماری مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بذور سوروف دارای مقاومت بالایی به شوری خاک داشته و به غیر شوری ۶۴۰ میلی مولار، در بقیه سطوح دارای جوانه زنی می باشد. از طرف دیگر بذور سوروف دارای جوانه زنی ۱۴ درصدی حتی در خشکی های بیش از حد مجاز خاک بود که نشان دهنده مقاومت بسیار خوب بذور علف هرز سوروف به خشکی است که ضرورت مبارزه بیشتر با این گیاه در برابر گیاه زراعی را می طلبد.