سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مسعود بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی غلظت های کلرید سدیم و خشکی در مراحل، جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سوروف آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار صورت گرفت که در آن اثرات کلرید سدیم شامل : صفر ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۴۰ ، ۸۰ ، ۱۶۰ ، ۳۶۰ ، ۶۴۰ میلی مولار و اثرات خ شکی توسط پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ با پتانسیل اسمزی ۰ ، ۱/- ، ۲/- ، ۴/- ، ۶/- ، ۸/- ، ۱- مگاپاسکال اعمال شد . همچنین به منظور اثرات عمق های خاک بر جوانه زنی و سایر صفات سوروف، آزمایشی در گلدان با عمق های: ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۲۰ سانت یمتر در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که علف هرز سوروف قادر است حتی در شوری ۳۶۰ میلی مولار تا ۸ درصد جوانه زنی داشته باشد. همچنین جوانه زنی و رشد گیاهچ ههای آن در شرایط خشکی ۱- مگاپاسکال، تا ۲۸ درصد جوانه زنی داشت که نشان از مقاومت سوروف در تیمارهای مختلف شوری و خشکی است. جوانه زنی سوروف در عمق ۸ سانتی متری حدود ۴۸ درصد بود و از این عمق به بعد جوانه زنی صورت نگرفت. در صفت های دیگر از قبیل سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ساقه چه با افزایش در غلظت کلرید سدیم، خ شکی و عمق خاک کاهش معنی داری مشاهده شد . نتایج این تحقیق نشان می دهد تنش شوری دارای اثرات بیشتری نسبت به تنش خشکی در کاهش صفات مورد بررسی در سوروف است، و بذور سوروف حتی در عمق ۸ سانتی متری قادر به جوانه زنی هستند که نشان دهنده مقاومت بسیار خوب بذور علف هرز سوروف به شوری، خشکی و عمق خاک است که ضرورت مبارزه بیشتر با این گیاه در برابر گیاه زراعی را می طلبد.