سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا
مسعود بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

به منظور بررسی غلظت های کلرید سدیم و درصد های متفاوت ظرفیت زراعی برجوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سوروف دو آزمایش گلدانی جداگانه درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت که درآن اثرات غلظت های مختلف کلرید سدیم شامل صفرو۳۶۰ ،۱۶۰ ،۸۰ ،۴۰ ،۲۰ ،۱۰ و۶۴۰ میلی مولار و اثرات خشکی با ظرفیت زراعی بصورت ۲۵درصد FC 50درصد fC 75درصد FC و ۱۰۰درصد fC مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دادکه علف هرز سوروف قادر است حتی درشوری ۳۶۰ میلی مولار تا ۷/۲۱ درصد جوانه زنی داشته باشد همچنین جوانه زنی و رشد گیاهچه های آن درشرایط خشکی ۲۵درصد FC تا ۱۴/۵۴ درصد جوانه زنی داشت که بیانگر مقاومت سوروف درتیمارهای مختلف شوری و خشکی است نتایج این تحقیق نشان داد که بذورسوروف دارای مقاومت بالایی به شوری خاک داشته و به غیر ازشوری ۶۴۰ میلی مولار دربقیه سطوح دارای جوانه زنی می باشد.