سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الناز رضائی آباجلو – دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، ایران
رضا دادمهر – دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، ایران
جواد بهمنش – دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، ایران
بهنام حبیب زاده آذر – دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، ایران

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک، محدودیت منابع آب ایجاب می نماید برای آبیاری اراضی کشاورزی از آب های نامتعارف مانند فاضلاب تصفیه شده نیز استفاده گردد. هدف اصلی در این تحقیق، مقایسه تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری و آب چاه بر خصوصیات رشدی خیار و هندوانه می باشد. برای این منظور از ۲۰ گلدان استفاده شد و هر کدام از گیاهان در ۱۰ گلدان کشت شدند که از این تعداد ۵ عدد با آب چاه منطقه نازلوی شهرستان ارومیه و ۵ عدد با فاضلاب تصفیه شده شهرستان ارومیه تحت آبیاری قرار گرفتند. جهت مقایسه خصوصیات رشدی در فاضلاب تصفیه شده و آب چاه، پارامتر هایی همچون وزن تر ریشه، وزن تر ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، حجم ریشه، نسبت شاخه به ریشه، وزن خشک کل گیاهان و درصد افزایش پارامتر وزن خشک کل در تیمار فاضلاب تصفیه شده نسبت به آب معمولی به دست آمد. این تحقیق در بازه زمانی ۵ اردیبهشت تا ۱۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۰به انجام رسید و در طی این بازه زمانی تولید محصول صورت نگرفت. نتایج نشان داد که صفاتی همچون وزن تر ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ در مورد گیاه هندوانه در شرایط آبیاری با فاضلاب تصفیه شده اختلاف معنی داری در مقایسه با آب چاه داشت. نتایج حاصل بیانگر این نکته بود که استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهرستان ارومیه با خصوصیات شیمیایی خاص خود در مورد خیار و هندوانه با افزایش در رشد آنها همراه بوده و افزایش پارامتر وزن خشک کل نسبت به آب معمولی در مورد خیار ۳% و در مورد هندوانه ۲۸% حاصل گردید.