سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصیبه موم ساز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان) ، دانشجوی کارشناسی ارشد رسو
سیدحسن حجازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان) ، گروه زمین شناسی

چکیده:

اهمیت مطالعات اثر ساختگاه درمبحث زلزلهشناسی مهندسی روزبهروز در حال پیشرفت م ی- باشد و در پهنههای رسوبی آبرفتی نقش مطالعات رسوب شناس ی در پاسخگوئ ی به برخ ی سوالات در چگونگی پراکنش رسوبات حائز اهمی ت شده است . در ای ن تحقی ق با هدفشناخت رسوبات سطحی و زیرسطحی منطقه مبارکه و شناسائی پراکندگی سهبعدی آنها بویژه در مناطق مسکونی،کلیه دادههای ژئوتکنیکی موجود با نتایج آزمایشات دانهبندی رسوبات XRD، کانیهای رسی تلفیق شده و در نهایت نقشههای حاصله در مح یط GIS با نقشه نقاط مسکونی با بافت فرسوده و غیرفرسوده رویهماندازی شدهاند. رسوبات مناطق شمال ی دشت اغلب گل تا گل ماسهای بوده که به سمت جنوب درشتدانه میگردند. دیگر نتا یج حاکی از استقرار بخش اعظم مناطق مسکونی پر جمعیت بر روی رسوبات و خاک ریزدانه وسست با جورشدگی ضعیف تا خیلی ضعیف میباشد که این امر برای منطقه مبارکه و مد یران شهری در ستاد بحران در استقرارسیستمهای پیشهشدار نکتهای مهم و حیاتی میباشد.