سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه معتمدنیا – دانشجوی دکتری
مهدی صفری زارچ – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

اکوسیستم های ناپایدار یکی از ویژگیها مناطق خشک است که درصورت آسیب احیای آنها بسیاردشوار ودربعضی موارد غیرممکن است باتوجه به شرایط اقلیمی ایران پیش بینی میشود تا درسالهای آینده کشور ما نه تنها درمرحله تنش و فشار ناشی از کم آبی را تجربه کند بلکه با کاهش سرانه آب نیز روبرو شود باتوجه بمحدودیت منابع آب و خاک بهره برداری از این منابع باید به شکل مطلوب موثر و کارا به منظور تامین توسعه پایدار صورت گیرد دراین راستا نقش مههم آبخیزداری درارتقا منابع مشخص و این امر جز با تلاش همه جانبه میسر نخواهد بود برای نیل به این هدف نبایدنقش مردم از نظر دوربماند بطوریکه برنامه های حفاظت خاک و آبخیزداری باید همسو با توسعه پایدار و بااعمال مدیریت درست برمنابع باشد و علاوه برنیازهای امروزه به منافع آینده نیز توجه داشته باشد نتایج نشان میدهد طرح هایی موفق خواهند بود که مردم به طور فعال درآنها مشارکت داشته و به باورها ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مردم ساکن حوزه توجه داشته باشند مطالعه انجام شده مربوط به یک طرح جامع درحوزه آبخیز خضراباد – صدرآباد دراستان یزددرمحدوده شهرستان تفت می باشد.