سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وص نایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبز
مسعود شفافی زنوزیان – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
محمدحسین خداپرست – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا شیخ الاسلامی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خراسا

چکیده:

ارزیابی های حسی یکی ازمهمترین ملاکهای بررسی مقبولیت یک محصول است مارمالاد به رب از جوشاندن اب انار واریته شیشه کپ همراه با پوره میوه به و شکر تهیه شد دراین پژوهش بررسی تاثیر میوه ی به صفر درصد، ۱۰ درصد و ۲۵ درصد و ۴۰ درصد و شکر صفر درصد ، ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و ۳۰ درصد برخصوصیات حسی طعم رنگ قوام، سفتی چسبندگی ، قابلیت گسترده شدن برروی نان و پذیرش کلی مارمالاد به رب صورت پذیرفت ازمون داده ها با استفاده از طرح کاملا تصادفی با ارایش فاکتوریل انجام پذیرفت نتایج نشان داد افزایش مقدار پوره میوه به منجر به افزایش مطلوبیت سفتی و چسبندگی و کاهش مطلوبیت رنگ می شود P<0.05 بررسی ها نشان داد بهترین تیمار نمونه حاوی ۲۵ درصد میوه به و ۲۰ درصد شکر می باشد و بدترین تیمار نمونه حاوی ۴۰ درصدمیوه به و بدون شکر است.