سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا سلامتبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلیی
احمد توبه – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلیپوری – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالله حسن زاده قورت تپه – استادیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ارومیه

چکیده:

آزمایش درسال۱۳۸۹ در آزماشگاه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. فاکتورها عبارت بودند از P: بذور حاصل از پایه مادری کرچک در ۴ سطح محلول پاشی کود مارمارین: ۱p- مرحله گل دهی خوشه اصلی. ۱p- مرحله گلدهی خوشه اصلی و گلدهی خوشه فرعی. ۲p- مرحله گل دهی خوشه اصلی. ۳p- مرحله گلدهی خوشه اصلی، گلدهی خوشه فرعی و پر شدن دانه خوشه فرعی. ۴p- تیمار شاهد (بدون کود) و C: فاکتور نوع خوشه در بوته که شامل: ۱c- دانه خوشه اصلی، ۲c- دانه خوشه فرعی. با توجه به نتایج تحقیق، صفات طول هیپوکوتیل، طول ساقچه و وزن هزار دانه تحت تأثیر فاکتور P درسطح۱% معنی دار بود، در تمامی صفات تحت تیمار نوع خوشه تغییر معنی دار ملاحظه شد و اثر متقابل فاکتورهای آزمایش تنها در صفت وزن هزار دانه معنی دار بود.