سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بزرعلی – عضو هیئت علمی و استادیار پژوهش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر مکان ، اتمسفر و رقم بر کیفیت جوانه زنی بذر پنبه رقم ساحل، آزمایشی در سالهای ۸۶ و ۸۷ در موسسه تحقیقات پنبه کشور به مدت دو سال آغاز گردید. فاکتورهای مورد تحقیق عبارت بودند از مکان نگهداری ( بانک ژن موسسه تحقیقات پنبه کشور و انبار بذر ایستگاه تحقیقات هاشم آباد) و اتمسفر نگهداری : پاکت کاغذی، بطری شیشه ای، شیشه پلاستیکی و مشمبای فریزر. بعد از دو سال بذور برای جوانه زنی استاندارد در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار مورد آزموزش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی بذور انبار شده در بانک ژن موسسه تحقیقات پنبه کشور (۵۶/۱۴%) بطور معنی داری نسبت به بذور نگهداری شده در شرایط هاشم آباد (۴۸/۳۱%) بالاتر بود (۵%>P). مقایسه میانگین شاخص جوانه زنی در اتمسفرهای نگهداری نشان داد که بطری شیشه ای نسبت به تیمارهای بطری پلاستیکی و مسمبای فریز برتر بود (۵%>P). نتایج این مطالعه نشان داد که برای نگهداری بذور پنبه بهتری در بانک ژن و در پاکت کاغذی یا بطری شیشه ای نگهداری شود.