سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استادیار گروه سازه های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گزلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سزه های ابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
ارمغان سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
سمیرا ضیایی فر – کارشناس گروه مهندسی اب دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی ساری

چکیده:

سرریز و دریچه به علت داشتن روابط ساده از سازه های پر کاربرد در اندازه کیری و کنترل سطح اب در کانال های باز و شبکه های ابیاری زهکشی می باشند. ته نشین شدن رسوبات در پشت سرریز و تجمع مواد معلق در مرودی دریچه سبب مشکلاتی از جمله کاهش دقیق اندازه گیری دبی می گردد. مدل ترکیبی سرریز -دریچه می تواند برخی از نواقص کاربرد جداگانه ی سرریز و دریچه را بر طرف نماید، به طوری که مواد شناور (چوب،یخ و …)را از روی سسازه و مواد قابل تهنشین شدن (رسوبات) را زیر سازه ی عیور دهد و اندازه گیری دبی را با دقت مناسبی تخمین بزند. در این تحقیق بررسی خصوصیات جریان ترکیبی از سرریز- دریچه ی نیماستوانه ای با انحنا در بالا دست در زوایای مختلف قرار گیری نسبت به افق پرداخته شده است. ازمایشات در کانالی افقی به طول ۵ متر وعرض ۷۵ میلی متر انجام شد.در این ازمایشات از لوله های PVC با قطره های۴۰،۶۰،۷۰،۸۵ میلی متر به عنوان مدل سرریز – دریچه استفاده شد و زوایای قرار گیری سرریز – دریچه نیم استوانه ای در محدوده ی صفر تا ۱۸۰ درجه متغییر بودند. نتایج ازمایشات نشان داد که برای تمام زوایا با افزایش پارامتر های بی بعد H/Pa (عمق اب بالادست به قطره سرریز) و H/a (عمق اب بالادست به بازشدگی دریچه) ضریب دبی افزایش می یابد و در یک H/a ثایت، برای تمام زوایا با افزایش قطر ضریب دبی کاهش می یابد.