سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حدیث کاظمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن ثقفیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مطالعه جریان آزاد عبور کننده ازیک استوانه دوار که درمسیر جریان یکنواخت قرار دارد با استفاده ازروش عددی برهم نهی شبکه ها بررسی می شود جریان برای۰ ۱۰۰ £ Re £ ۱۰۰۰ و سرعت دورانی بدون بعد مورد مطالعه قرار میگیرد نتایج نشان میدهد که با افزایش a ریزش گردابه ها تضعیف و دریک سرعت زاویه ای بدون بعد مشخص a1 کاملا متوقف می شود با افزایش بیشتر a درمحدوده وسیعی از سرعت زاویه ای ریزش گردابه وجود ندارد ولی درسرعت دورانی معین دیگری aII دوباره ریزش شروع می شود توقف مجدد ریزش گردابها یکباردیگر در سرعت دورانی معین سومی aIII روی میدهد مطالعه نشان میدهد درمحدوده اعداد رینولدز فوق این الگوهای جریان هم چنان مشاهده می شود افزایش رینولدز منجر به افزایش a1 و کاهش aIII,aII می گردد دراین پژوهش ضرایب لیفت و درگ و تغییرات آنها با عدد رینولدز و پارامتر سرعت دورانی بدون بعد نیز مورد بررسی قرارمیگیرد.