سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تهران
سجاد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تهران گروه علوم باغبانی،

چکیده:

که در مناطق معتدل جهان گسترده شده اند از لحاظ خاصیت زیست مولکولی دارای رنج های طبیعی از پروتئین Violaceae تیره ی های کوچک کروی شکلی هستند که باندهای پپتیدی از شبکه های حلقوی را دارا می باشند.بزرگترین گروه از این پروتئن های کروی حشره کشی و … هستند.در این ،HIV کوچک، گروه سایکلوتید ها می باشند که دارای خواص ضد توموری، ضد میکروبی،ضد مورد مطالعه قرار گرفته است. Hybanthus و Viola پژوهش فعالیت های بیولوژیکی این گروه پروتئینی در چند گیاه از ۲ جنس در تمام طول سال موجود می باشند که می تواند بسیار V. headrace نتایج نشان می دهد که سایکلوتیدها در برخی گونه ها مانند حائز اهمیت باشد و در برخی گونه های دیگر تنها در طول فصل های گرم سال تولید آنها افزایش می یابد. همچنین نتایج بسیاری از تحقیقاتخاصیت حشره کشی و آنتی بیوتیکی عصاره های این دوجنس رانشان می دهد که از جمله کاربرد آنها علیه چندین باکتری گرم ۲-۴- و علف کش گلی فسفات را تولید می D منفی و مثبت می باشد.در برخی تحقیقات گونه هایی یافت شد که بیوتیپ هایی مقاوم به کردند.