سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شمس نوبخت –
منوچهر احتشامی – عضو هیأت مدیره مهندسین مشاور اتحاد راه، تهران، ایران
ابوذر شفیع پور – کارشناس ارشد راه و ترابری ، مهندسین مشاور اتحاد راه ، تهران، ایران

چکیده:

با افزایش حجم ترافیک و سرعت وسیله نقلیه در جادهها، تعداد تصادفات نیز افزایش یافته است. یکی از عوامل بروز تصادفات و تشدید تصادفات کاهش اصطکاک در فصل مشترک بین تایر وسیله نقلیه و سطح جاده است. مقاومت اصطکاکی تابعی از بافت ریز و درشت سطح میباشد که توسط سنگدانهها حاصل میشود. در این پژوهش چهار دانهبندی متفاوت در محدوده دانهبندی شماره ۴ آییننامه روسازی ایران انتخاب شد. سپس درصد قیر بهینه به روش مارشال محاسبه گردید. پس از ساخت نمونههای ژیراتوری با درصد قیر بهینه، بافت ریز و بافت درشت به ترتیب توسط آونگ انگلیسی و روش پخش ماسه اصلاح شده اندازه- گیری شد. نتایج نشان میدهند با تغییر دانهبندی خصوصیات اصطکاکی تغییر کرده و میتوان از این موضوع در طراحی به منظور کاهش تصادفات استفاده کرد