سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا یزدان پناه – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهدی رمضانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ
رضا رضایی سوخت آبندانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ

چکیده:

به منظور مقایسه و ارزیابی صفات زراعی در ارقام گندم، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی۸۸-۸۹ در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران اجرا گردید. تیمار های این آزمایش شامل ۱۲ رقم و لاین های امید بخش گندم شامل ،N-80-19 و N- و – ۸۶ N-86-4 ،N-86-3 ،Arta ،Mogan 3 ،Darya ،N-81-18 ،Milan ،Nai60 ،Shanghi ،Tajan 8 بودند. نتایج نشان داد که ارقام مختلف گندم به علت افزایش طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه موجب افزایش عملکرد دانه در واحد سطح گردید. اجزای عملکرد دانه از نظر آماری تحت تأثیر ارقام قرار گرفتند