سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

راحیل باباگلی – کارشناسی ارشد صنایع غذایی
رضا اسماعیل زاده کناری – هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اسماعیل عطای صالحی –

چکیده:

آنتی اکسیدانهای مصنوعی اکسیداسیون لیپیدها را درطول نگهداری به تاخیر می اندازد ولی منجر به آسیب کبدی و سرطان زایی می شود بنابراین علاقه به اکتشاف آنتیا کسیدانهای طبیعی ازموادخوراکی ضایعات خوراکی و پسماندها رو به افزایش است سبوس برنج یکی ازضایعات آسیابانی است کهمنبع شناخته شده ای از ویتامین واملاح معدنی و آنتی اکسیدان می باشد دراین مطالعه فعالیت انتی اکسیدانی سبوس برنج ایرانی طارم و فجر ارزیابی شد ترکیبات فنولیک توکوفرول دردو واریته سبوس برنج ایرانی شامل طارم و ژاپونیکا با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری و محتوای γ- اوریزانول با استفاده ازروش کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد و مورد مقایسه قرارگرفت و سپس عملکرد قدرت انتیاکسیدانی با دو آزمون ۲و۲دی فنیل -۱-پیکریل هیدرازین و ازمون بی رنگ شدن بتاکاروتن بتاکاروتن ـ لینولئیک اسید اندازه گیری شد و درانتها ۶۰۰ppm از عصاره این واریته ها به روغن آفتابگردان فاقد آنتی اکسیدان اضافه و پایداری اکسایشی توسط دستگاه رنسیمت تعیین شد.