سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ابراهیم زاده – کارشناس – ارشد علوم و مهندسیصنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
رضا اسماعیل زاده کناری – استادیار رشته ی علوم و مهندسیصنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منا
علی عبدالخانی – استادیار رشته ی مهندسیعلوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده ی منابع طبیعی کر

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر میزان ترکیبات فنولیک، نوع گونهی گیاهی و روشهای استخراج بر قدرت آنتیرادیکالی لیگنین به عنوان یک آنتیاکسیدان طبیعی با منبع تجدید شدنی بود. برای استخراج لیگنین از دو روش DL2 و ۵MWL استفاده شد. میزان ترکیبات فنولیک لیگنین، پس از حل کردن آن در حلال مناسب مانند دیاکسان یا تترا هیدروفوران، با استفاده از روشهای اسپکتروفتومتری و معرف فولین سیوکالتیو تعیین گردید. برای ارزیابی قدرت آنتیاکسیدانی لیگنین، از رادیکال آزاد ) DPPH دی فنیل پیکریل هیدرازیل ( استفاده شد. نتایج نشان داد که بازده استخراج، مقادیر ترکیبات فنولی وقدرت آنتی رادیکالی در گونهی نیشکر و صنوبر در هر دو روش استخراج دارای اختلاف معنی داری P<0/01می باشند.