سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اجل لوئیان – استادیار موسسه عالی صنعت آب و برق اصفهان

چکیده:

شبیه سازی و پیش بینی جریان انتقال آلاینده ها در آبخوانهای ناهمگن نیاز به شناخت دقیق از پارامترهای آبخوان و توزیع فضایی آنها دارد از ویژگیهای آخوانهای ناهمگن چندلایه می توان از ضریب نفوذ پذیری و تخلخل موثر لایه های تشکیل دهنده یک لایه آبدار را در ارتباط با عبور آب نشان میدهد مقدار ضریب نفوذ پذیری مواد تشکیل دهنده یک لایه آبدار به اندازه و درصد فضاهای خالی و همچنین نحوه ارتباط بین آنها دارد یکی از ابزارهایی که از آن می توان جهت تشخیص لایه بندی سفره های آب زیرزمینی استفاده نمود انجام آزمایش ردیابی به کمک نمک یا نمک سنجی می باشد دراین آزمایش محلول نمک طعام را در نقطه ای وارد لایه آبدار نموده و در نقاط دیگر پایین دست هدایت الکتریکی آب را در اعماق مختلف اندازه گیری می نمایند اختلاف مقدار هدایت الکتریکی نسبت به عمق در نمودار ترسیم شده نشانگر مرزبندی لایه های آبخوان می باشد از آزمایش ردیابی بکمک نمک و مواد رنگی همچنین می توان جهت بررسی مسیر حرکت آب ارزیابی سرعت جریان آب زیرزمینی تخمین ضریب نفوذپذیری و سایر مشخصه های لایه هیا آبدار استفاده نمود.