سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شبنم نوروزپور – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد اخوندعلی – دانشیار گروه هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
حیدرعلی زارعی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
معصومه فراستی –

چکیده:

استان خوزستان از مهمترین استانهای مرتبط با آب و کشاورزی بحساب می آید و هرگونه تغییری در آورد آب این استان می تواند در کشاورزی کل کشور تاثیرگذار باشد . بدین دلیل مطالعه چگونگی وقوع خشکسالی در این استان از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیق حاضر از دادههای بارش سی ساله مربوط به شانزده ایستگاه بارانسنجی موجود در منطقه استفاده شد . شاخص دهکها برای کلاسبندی سطح استان از نظر وقوع یا عدم وقوع خشکسالی در سالهای مختلف بکار رفت . سپس نسبت بارش هر سال به بارش متوسط سالانه طولا نی مدت محاسبه شد که در این تحلیل مشخص گردید که در طول ده سال اخیر سالهای آبی۷۸-۷۹و۸۶-۸۷ با مقادیر بارش ۵۰ و ۴۱ درصد بارش میانگین طولانیمدت دارای بحرانیترین وضعیتها بوده اند و نتایج حاصل از همپوشانی نقشه ها نشان داد که مناطق جنوب شرقی استان در سالهای وقوع خ شکسالی از نقطه نظر افتادن در تله خشکسالی مستعدتر از سایر مناطق استان می باشند . در نهایت تئوری زنجیره مارکف که برای کل دوره آماری بکار رفت که بر اساس نتایج حاصل از آن ایستگاه های تله زنگ و سددز با احتمال کمتری (کمتر از سی درصد ) در ۲سال متوالی در دام خشکسالی ب اقی می مانند و در ایستگاه های عباسپور و ملاثانی با فرض اینکه در یک سال خشکسالی را تجربه نمایند این احتمال وجود دارد که وضعیت خشکسالی در سال آینده آن سال بحرانی تر نیز شود