سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده انصاری سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا زمانی احمد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوندعلی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید بهزار – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پدیده ی خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که بسیاری از کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث بروز بسیاری دشواری ها از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره شده است. آگاهی از وضعیت خشکسالی با پیش بینی و پهنه بندی شدت خشکسالی می تواند خطر زیان های ناشی از این پدیده را ت حد شایان توجهی کاهش دهد. در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع خشکسالی، با استفاده از مدل زنجیره مارکوف مرتبه اول و سری زمانی حاصل از شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقیاس زمانی سه ماهه، به بررسی، پیش بینی و پهنه بندی خشکسالی در ۱۲۰ ماه آینده در ا ستان چهار محال و بختیاری پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در مقیاس زمانی ۳ ماهه، در ۲۵ سال گذشته در ایستگاه های مورد مطالعه حدود ۷۰ درصد از حالات نرمال و حدود ۲۰-۱۵ درصد از حالات خشکسالی رخ داده است. همچنین احتمال ماندن در تله خشکسالی برای کلیه ایستگاه ها بیشتر از ۴۰ درصد و در قسمت جنوب و جنوب شرق استان بیشتر خواهد بود. با توجه به نقشه های رسم شده احتمال گذر از حالت خشک به حالت تر در قسمت های مرکزی استان بیشتر از سایر مناطق می باشد و قسمت های جنوب و جنوب شرق استان شاهد، خشکسالی هایی با تداوم بیشتر خواهند بود. بر اساس ماتریس احتمال تعادل محاسبه شده، مقدار احتمال تعادل خشکسالی در استان بیشتر از حالت ترسالی می باشد.