سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ام السلمه بابایی فینی – استادیار گروه جغرافیایی دانشگاه پیام نور

چکیده:

جهت انجام این پژوهش از آمار بارندگی فصل بهار ۷۱ ایستگاه سنوپتیک طی دوره آماری ۱۹۶۶ تا ۲۰۰۵ استفاده شده است. سپس با استفاده از میانگین وزنی بارش فصل بهار، میانگین متحرک، شاخص درصد نرمال و شاخص دهکهای بارندگی به تجزیه و تحلیل وضعیت خشسالی ها-ترسالی های فصل بهار پرداخته شد. در مرحله بعد نتایج این پژوهش با خشکسالی ها- ترسالی های سالانه نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. که نشان دهنده ضریب همبستگی در سطح معنی داری ۰۱/می باشد. مشاهده می شود که سال هایی با بارش نرمال از توالی و تداوم بیشتری نسبت به سال های مرطوب و خشک برخوردار است. در طی دوره ۱۵ سال خشک، ۸ سال مرطوب و ۱۷ سال دارای بارش نرمال است. سالهایی که بارش برابر میانگین کل یا بیشتر است حدود ۴۷/۵ درصد و سالهایی که بارش کمتر از میانگین کل است ۵۲/۵ درصد است. از لحاظ الگوی زمانی ۳ دوره با مقدار بارش خیلی کم تا زیاد ملاحظه می شود که دامنه الگوها از خیلی خشک تا خیلی مرطوب می باشد.