سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین حلاجی نژادموگهی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
کاظم حمادی – مدیریت هیدروژئوماتیک
بهروز دهانزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شکراله حاجیوند – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

شکسالی پدیده ای است که اثرات خود را دردرازمدت نشان میدهد و مانند سیل حادثه ای آنینیست بنابراین با برنامه ریزی می توان احتمال رخدادآنرا جهت سالهای آینده پیش بینی کر هدف ازتحلیل خشکسالی مشخص نمودن شدت و فراوانی این رخداد است برای تحلیل بارندگی ماهیانه و سالیانه از آمار ۴۳ساله ایستگاه های عبدالخان حمیدیه و بستان استفاده گردید با بررسی بعمل آمده معلوم شد که تمرکز اصلی خشکسالی درسالهای ۸۸-۸۷و۸۷-۸۶و۸۲-۸۱و۷۹-۷۸و۷۲-۷۱و۶۸-۶۷ می باشد مطابق مشاهدات بارش ثبت شده در۳ ایستگاه دوره بارندگی عمدتا از آبان تا اردیبهشت و به میزان ناچیزی طی ماه های مهروخرداد بودهاست متوسط بارندگی ایستگاه های تبخیر سنجی عبدالخان و حمیدیه و ایستگاه سینوپتیک بستان بترتیب معادل ۲۲۷و۲۳۱و۲۱۱ میلیمترو ضریب تغییرات سالانه ایستگاه تبخیر سنجی عبدالخان ۳۲ و دو ایستگاه دیگر ۳۷درصد می باشد حداکثر بارندگی سالانه ایستگاه های تبخیر سنجی عبدالخان و حمیدیه و ایستگاه سینوپتیک بستان معادل ۴۳۴ و۴۶۳و۴۲۹ میلیمتر وحداقل بارندگی ساالنه بترتیب معادل ۹۱و۸۸و۸۱ میلیمتر می باشد.