سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا کربلایی درئی – کارشناس اقلیم شناسی، دانشگاه پیام نورمرکزآران وبیدگل
سیدفرزاد حسینی زاده آرانی – کارشناس ارشدکاربرد اقلیم شناسی دربرنامه ریزی، دانشگاه پیام نورمرکز

چکیده:

خشکسالی به عنوان بلای طبیعی وپدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز درپهنه ی وسیع کشورهای مختلف به ویژه مناطق واقع دراقلیم های گرم و خشک به دفعات به وقوع پیوسته و خسارات زیادی درزمینه های اقتصادی اجتماعی زیست محیط یو مانند آن به همراه آورده است بدون تردید نخستین گام به منظور مقابله مناسب با خشکسالی و پیامدهای ان شناخت ودرک دقیق این پدیده و تاثیرات ناشی از آن درابعاد مختلف است تابتوان براساس آن راهبردها و راه کارهای اثربخشی را دراین زمینه تدوین کرد و به کارگرفت بارندگی یکی از مهمترین متغیرهایی است که از آن درتعریف خشکسالی استفاده می شود نمایه های مختلفی برپایه بارش برای ارزیابی خشکسالی می توان اشاره کرد معیار بارندگی سالانه SPI که به نمایه های بارش استاندارد شده خشکسالی درطبقاتی تقسیم می شود که هر طبقه بیانگر وضعیتی از شدت خشکسالی می باشد