سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا زمانی احمدمحمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حیدر زارعی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شه
علی رئیسی عیسی آبادی – دانشجوی دکتری عمران آب دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران
محسن روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

پدیدهی خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی است که بسیاری از کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده وباعث بروز بسیاری دشواریها از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره شده است. آگاهی از وضعیت خشکسالی با پیشبینی و پهنهبندی شدت خشکسالی میتواند خطر زیانهای ناشی از این پدیده را تا حد شایان توجهی کاهش دهد. دراین مقاله با استفاده از شاخص جدیدRDI روند وقوع خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد در طی دوره آماری۸۹-۶۵ مورد بررسی قرار گرفته است. شاخصRDI متاثر از دو پارامتر بارندگی و تبخیر تعرق پتانسیل میباشدو شاخص یاد شده را میتوان با شاخصSPI مقایسه کرد. نتایج حاصل از محاسبات شاخص خشکسالیRDI در شهرکرد نشان میدهد که سال ۱۳۸۹ شدیدترین وضعیت خشکسالی رادر ۲۵ سال گذشته به خود اختصاص داده است. از بین سالهای مورد مطالعه، منطقه در سال ۱۳۷۶ درگیر بزرگترین ترسالی بوده است (در دوره آماری۸۹-۶۵ همچنین نتایج حاصل از مقایسه دو شاخص SPI و RDI نشان داد که شاخص SPI شدت خشکسالی را شدیدتر نشان میدهد.