سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سامان شیدایی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فردین خزایی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
حسن غلامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور بررسی خسارت مکانیکی وارده به بذرهای سویا در زمان فرآوری پژوهشی بر اساس یک آزمایش عاملی (فاکتوریل۶۳ با هیجده تیمار که عامل اول، مراحل مختلف فرآوری شامل شش مرحله: ۱- قبل از بوجاری، ۲- بعد از بالا برElevator) بعد از پیش بوجار، ۴- بعد از بوجار، ۵- بعد ازخشک کردن و ۶- بعد از بسته بندی و عامل دوم، سه رقم سویا سامل : ۱تلار، ۲- ساری و ۳- لاین ۰۳۳ بر پایه طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران (ساری ) در سال ۸۹-۸۸ انجام شد. و صفات درصد جوانه زنی، درصد بذور شکسته و درصد ترک های پوسته بذر بعد از عبور بذر از هر یک از مراحل فوق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر رقم بر درصد بذورشکسته و درصد بذور ترک خورده معنی دار شد. همچنین اثر مراحل مختلف بوجاری بر درصد جوانه زنی، درصد بذور شکسته و درصد ترک های پوسته بذر معنی دار بود. بنحویکه بیشترین کاهش جوانه زنی، بیشترین درصد بذور شکسته و بیشترین درصدترک های پوسته بذر در مرحله بالابر (الواتور) ایجاد شد و سایر مراحل بوجاری بطور معنی داری سبب افزایش کیفیت بذرگردید. بنابراین ضروری است تا در قسمت بالابر(الواتور) دستگاه بوجاری تغییراتی حاصل شود تا خسارت کمتری به بذور واردگردد